ELVERUM: Onsdag møtte Uthus som tiltalt i Sør-Østerdal tingrett. Koiesaken hans har havnet i rettsapparatet fordi han har nektet å betale et forelegg på 10.000 kroner for brudd på lov om motorferdsel i utmark.

– Jeg har ikke kjørt ulovlig i utmark, og finner det høyst urimelig at jeg må betale 10.000 kroner i bot, sa Arnfinn Uthus under sin forklaring i Tinghuset. Ved en anledning ga han også uttrykk for at han satt med en følelse av at noen var ute etter «å ta ham».

I verneområde

Saken skriver seg fra tidlig på fjoråret. Uthus’ 24 år gamle nevø kjøpte året i forvegen ei hjulkoie av Elverum kommune. Han fikk tillatelse av sin onkel til å plassere den på Arnfinn Uthus sitt utmarksareal ved Ulvåkjølen. Koia ble plassert nær inntil en veg. I Uthus sitt område er det også et areal som er naturreservatområde, og derfor forbundet med strenge regler for motorisert ferdsel. På senhøsten 2013 tok nevøen opp med sin onkel om det var mulig å få flyttet koia, fordi den sto nære vegen og var plaget med innsyn, med risiko for innbrudd. Da vinteren kom lånte nevøen onkelens traktor og flyttet koia, dessverre for dem begge innenfor verneområdets grenser. Statens naturoppsyn oppdaget at det var kjørt uten søknad i naturreservatet, kontaktet Fylkesmannen som igjen anmeldte forholdet. Nevøen fikk et bot på 18.000 kroner, som han vedtok, mens Arnfinn Uthus nektet å vedta forelegget på 10.000 kroner. Saken ble først forsøkt løst som en tilståelsessak, men Uthus mente forelegget var for høyt og returnerte det, og saken havnet derfor i Tingretten.

Rettens oppgave er å finne ut om Arnfinn Uthus visste eller burde vite at koia ble flyttet inn i verneområdet med traktoren hans.

Et annet sted

Arnfinn Uthus, som eier fem skogteiger på til sammen 15.000 dekar, og som driver aktiv skogskjøtsel, fortalte retten at han påviste flere steder der nevøen kunne plassere hjulkoia. Han tok det for gitt at den fortsatt skulle stå i et område som ikke var en del av verneområdet. Utpå vårparten ble han klar over at koia var plassert innenfor naturreservatet.

– Det var fryktelig dumt, var min første tanke, fortalte Uthus.

Da hadde allerede snøen gått, og det var uaktuelt å transportere koia fordi det ville skade vegetasjonen. Det er på det rene at det ikke ble gjort noen skader da koia ble flyttet inn verneområdet. Det klanderverdige er at det ikke ble søkt om slik transport.

Bekreftet

Nevøen bekreftet som innstevnet vitne onkelens forklaring på at han hadde satt koia et annet sted enn det Arnfinn Uthus hadde tilrådet. Han fortalte også at han visste det var et naturreservat «på den andre siden av vegen», men at han ikke tenkte tanken om at det var påkrevet å søke så lenge det var snakk om ei flyttbar koie på hjul.

Arnfinn Uthuset presiserte at han bruker mye tid på å holde skogen og utmarka si i godt hevd, at han som mangeårig styremedlem i Nordre Elverum jakt og fiskeforening er godt innforstått med hvilke regler som gjelder i utmark. – Det har ikke vært min hensikt å gjøre noe ulovlig, og jeg kan ikke akseptere et slikt forelegg, sa Uthus.

Dom i saken faller om få dager.