Statens vegvesen anbefaler at Elverum kommune velger Alternativ 1 eller 2. Men de mener at Alternativ 2 er det beste alternativet.

Alternativ 2 best

Etter Statens vegvesens vurdering vil alternativ 2 gi et framtidig gatenett som er tilpasset Elverum som by der hovedmomentene er at:

  • Viktige koblinger til Leiret og Glomma kan etableres
  • Gående og syklende gis vesentlig bedre tilbud enn i dag på langs og tvers av de nye gatene
  • Nybrua kan reserveres til kollektivtransport og for gående og syklende

Vegvesenet anser at alternativ 2 gir den beste måloppnåelse og løsning for Elverum på lang sikt.

til politisk behandling

Planmaterialet er oversendt kommunen for politisk behandling før planen legges ut til offentlig ettersyn. Statens vegvesen sin anbefaling vil bli lagt til grunn og vurdert i forhold til byplanarbeidet som pågår når rådmannen nå skal legge fram sin innstilling i saken, slik at den kan behandles av formannskapet 10. juni og kommunestyret 22. juni. Kommunestyret beslutter hva som skal legges ut på høring.

Dersom kommunestyret fatter vedtak om å legge kommunedelplanen ut til offentlig ettersyn vil alle interesserte få anledning til å uttale seg om vegalternativene. Deretter vil det gå noe tid til å vurdere høringsinnspillene før endelig vedtak med valg av vegalternativ kan fattes av kommunestyret i november eller desember, melder Elverum kommune på sine hjemmesider.

Se visualiseringen her